Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

Konferencie, semináre a workshopy

V rámci slovenského predsedníctva dunajskej stratégie v roku 2016 sa v dňoch 7.-8. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie.
Dňa 7.3.2016 boli na stretnutí národných koordinátorov  prerokované aktuálne témy implementácie dunajskej stratégie, predovšetkým otázka financovania koordinátorov prioritných oblastí prostredníctvom programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020, ako aj otázka revízie cieľov prioritných oblastí, prepojenosti na európske štrukturálne a investičné fondy a fungovania novozriadenej štruktúry Bod dunajskej stratégie (Danube strategy point).
Nasledujúci deň, dňa 8.3.2016 na stretnutí koordinátorov prioritných oblastí boli prezentované výsledky rokovania národných koordinátorov, podrobne boli prediskutované aktuálne problémy financovania prioritných oblastí a súvisiace témy (predkladanie žiadostí, predkladanie pravidelných správ) ako aj revízia cieľov dunajskej stratégie.

Stretnutie národných koordinátorov dunajskej stratégie a koordinátorov prioritných oblastí dunajskej stratégie

Späť na fotogalériu
 
 

 


štátna správa - nominanti

V dňoch 23.-24.5.2015 sa v Bratislave v rámci slovenského predsedníctva pre dunajskú stratégiu uskutoční 5. Dunajský finančný dialóg.Podujatie sa koná pod záštitou Národnej banky Slovenska.
 
Dunajský finančný dialóg je jedinečnou príležitosťou pre predkladateľov projektov a finančné inštitúcie diskutovať o zásadných otázkach súvisiacich s financovaním sľubných projektov v podunajskej oblasti. Toto podujatie tiež slúži ako platforma pre rokovanie predkladateľov projektov o ich finančných potrebách s finančnými inštitúciami, ktoré ponúkajú vhodné riešenia.

Tentoraz sa podujatie zameria na predkladateľov súkromných projektov, tzv. start-upov. Začínajúce podniky majú možnosť predstaviť sa tromi spôsobmi:

• prezentovať svoj projekt na zasadnutí pred 200 účastníkmi vrátane investorov, finančníkov, ostatných organizácií a predstaviteľmi dunajskej stratégie. Pre účasť je potrebné zaslať svoj project-fiche do 31. marca 2016 na email: financing-dialogue@metis-vienna.eu;

• prezentovať svoj projektový návrh na informačných tabuliach pri výťahu v NBS;
   
• v rámci „networkingu“ – neformálnych rozhovoroch počas prestávok a spoločnej večere.
 
 
Registrácia prebieha do 22.5.2016 na stránke:
http://www.eventbrite.de/e/5th-danube-financing-dialogue-tickets-18990667598
___________________________________________________________________________________________

Európska Komisia, Rakúsko a mesto Viedeň zorganizovala 3. Výročné fórum Dunajskej stratégie, s motívom "We grow together – together we grow", ktorá sa uskutočnila 26.-27. Júna vo Viedni.
Výročné fórum je hlavným podujatím Dunajskej stratégie v roku, zahŕňajúcim zainteresovaných partnerov z celého dunajského regiónu. Účelom je stanovenie strategickej orientácie, výmena názorov a skúseností a prediskutovanie zásadných otázok súvisiacich s vyhliadkami a výzvami stratégie.

Na fóre sa stretlo 1200 účastníkov z celého podunajského regiónu – politickí predstavitelia, zástupcovia EK, zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia z business sektoru.
 
Boli odprezentované príležitosti pre spoločný rozvoj, uskutočnené projekty v rámci dunajskej stratégie, príležitosti pre zintenzívnenie spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti, lepšie zosieťovanie, zvýšenie kvality vody a zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom technologického transferu.
 
Súčasťou fóra bolo stretnutie ministrov zahraničných vecí podunajských krajín, ktoré bolo ukončené podpísaním Spoločného stanoviska ministrov zahraničných vecí a krajín participujúcich na Stratégii EÚ pre dunajský región a Európskej komisie.
 
Počas druhého dňa prebiehali mnohé workshopy, semináre, prezentácie súvisiace s dunajskou stratégie, napr. 20 rokov ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River), klastrov podunajských krajín, CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), Smart Business Association and Platform a mnohých ďalších.
 
Tiež prebehli prezentácie programov nadnárodnej spolupráce – South-East Europe 2007-2013, Central Europe 2014-2020, Danube 2014-2020.

Spoločné stanovisko ministrov zahranicných vecí členských štátov a Európskej komisie.
Na tejto stránke nájdete ďalšie informácie o výročnej konferencii:
3rd meeting of the National Contact Points and Priority Area Coordinators of the EU Strategy for the Danube Region

 

________________________________________________________________________________________

Danube implementation report, 8.4.2013

________________________________________________________________________________________

27. - 28. november 2012,
 Regensburg: Výročné fórum Dunajskej stratégie(Prezentácia)                  ______________________________________________________________________________________
 
24.9.2012, Viedeň: European Conference of the Danube Cities and Regions: http://www.codcr.com/2012-09-24.php
_________________________________________________________________________________________

8.
 – 9. júl 2012, Ulm: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región 


1. – 2. februára 2010, Ulm: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región


25. – 26. februára 2010, Budapešť: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región


19. – 21. apríla 2010, Bratislava – Viedeň: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región: Otázky dopravy, energetiky a životného prostredia


10. – 11. mája 2010, Ruse: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región


9. – 11. júna 2010, Constanta: Konferencia k Stratégie EÚ pre Dunajský región


8. novembra 2010, Bukurešť: Dunajský summit


17. decembra 2010, Bratislava: Slovensko na križovatke priorít dunajskej stratégie
__________________________________________________________________________________________

 
 

32