Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Dokumenty DS


Hlavné dokumenty

European Union Strategy for Danube Region (EN)
Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (SK)
Action Plan (EN)

Prioritná oblasť 
 1. zlepšiť mobilitu a prepojenosť
 2. podporovať udržateľnejšie energetické zdroje
 3. podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi
 4. obnoviť a udržať kvalitu vôd
 5. riadiť riziká v oblasti životného prostredia
 6. chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd
 7. rozvíjať znalostnú spoločnosť (výskum, vzdelávanie a IKT)
 8. podporovať konkurencieschopnosť podnikov
 9. investovať do ľudí a zručností
 10. zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu
 11. spolupracovať v oblasti bezpečnosti a boja proti organizovanému zločinu

Uznesenia vlády

 Dunajská stratégia (stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

33