Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

Dialóg o financovaní Dunajskej stratégie


Dialóg o financovaní Dunajskej stratégie spája malé a stredné podniky z celej podunajskej oblasti s medzinárodnými finančnými inštitúciami a národnými zdrojmi financovania.
Dialóg poskytuje jedinečnú platformu pre stimuláciu financovania potrieb malých a stredných podnikov a možnostiach spolufinancovania ponúkaných finančnými inštitúciami.
Dialóg o financovaní Dunajskej stratégie je organizovaný prioritnou oblasťou 10 EUSDR (Európska stratégia pre dunajský región), s finančnou podporou Európskej komisie.


Čo to Dialóg o financovaní DS je?


DFDS je pilotná iniciatíva stratégie EÚ pre podunajskú oblasť a začala sa v roku 2012. DFDS sa skladá z radu podujatí, ktoré združujú organizácie z podunajskej oblasti, ktoré  hľadajú možnosti financovania pre svoje projekty a finančné inštitúcie ktoré môžu poskytnúť finančnú podporu z celej podunajskej oblasti.
DFDS poskytuje jedinečnú platformu pre stimuláciu financovania malých a stredných podnikov (MSP), verejných organizácií, miestnych úradov a ostatných organizácií na jednej strane a národných a medzinárodných finančných inštitúcií na strane druhej. DFDS je koordinovaná prioritnou oblasťou 10 EUSDR s finančnou podporou Európskej komisie. Podujatia sú sponzorované národnými bankami príslušnej krajiny na území ktorej sa konajú.
Najmä malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu a sú základom vnútorného trhu EÚ. S ohľadom na to, DFDS predstavuje optimistický postoj ako pevný základ pre ekonomickú budúcnosť podunajského makroregiónu. Zároveň ide nad rámec jednotlivých podujatí, pretože poskytuje dlhodobý rámec pre diskusiu v makroregióne, ktorý bol zvlášť zasiahnutý finančnou a hospodárskou krízou, ale aj veľkými konfliktami v nedávnej minulosti. Má v úmysle dať nový impulz k už existujúcim, ale často neistým zdrojom financovania pre realizáciu projektov. Ešte dôležitejší sa javí s ohľadom na viacročný finančný rámec EÚ (PO 2014-2020).
 

Stretnutia DFDS
 

Ekonomika podunajského makroregiónu hrá nielen rozhodujúcu úlohu pre budúci ekonomický výkon v celej EÚ, ale môže byť tiež videná ako ovládač pre regionálnu integráciu, ktorá dláždi cestu k európskym susedom v oblasti Čierneho mora, na južnom Kaukaze a v strednej Ázii. S ohľadom na tieto politické dôsledky štruktúra DFDS nasleduje trojaký prístup:

·         Iniciovať diškurz s cieľom podporiť väčšie výdavky pre inovatívnejší podunajský makroregión a tým prispievať k
          inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu
·         Zvýšiť povedomie verejnosti o súčasných dostupných finančných prostriedkoch v podunajskej oblasti vzhľadom
          na plnenie cieľov stratégie Európa 2020
·         Udržanie regionálnej integrácie, a to ako z politického tak aj ekonomického hľadiska
 
Taktiež je potrebné mať na pamäti, že podunajský makroregión zahŕňa veľké množstvo kapitálu regiónov, ktoré sú motorom rastu svojich krajín. Konferencie majú za úlohu identifikovať príležitosti a výzvy v súvislosti s financovaním projektov, a tým posilniť dialóg medzi malými a strednými podnikmi a ďalšími spracovateľmi projektov a ich potenciálnymi financovateľmi v podunajskej oblasti.
 

Aké sú cieľové skupiny?

 
·         Zástupcovia národných a medzinárodných finančných inštitúcií, finančných agentúr, EÚ a národné zdroje
          financovania, ktoré ponúkajú okrem iného pôžičky a granty
·         Spracovatelia projektov z podunajského regiónu (projekty nepresahujúce 25 mil. € )
·         Verejné subjekty podieľajúce sa na EUSDR
·         Miestne úrady ktoré reagujú na výzvy v oblasti financovania projektov
 

Čo DFDS ponúka?

 
V závislosti na presnom harmonograme stretnutí, sú k dispozícii tieto príležitosti:

·         Stretnutia tvárou v tvár: príležitosť pre účastníkov kontaktovať sa medzi sebou a naplánovať schôdzky s      
          partnermi v spoločnom záujme
·         Spoločné sedenia: Malé skupinové diskusie o otázkach financovania projektov
·         Panelové diskusie: vysokých investorov alebo zástupcov medzinárodných inštitúcií, pozvaných aby sa podelili o
          svoje skúsenosti a nápady
·         Prezentácia a zasadnutia: prezentácia projektov, ktoré hľadajú finančné prostriedky alebo finančnú podporu


Stretnutia:


Prvé štyri stretnutia sa uskutočnili v rokoch 2012-2015 vo Viedni, Belehrade, Bukurešti a Záhrebe a prilákali viac ako 600 kľúčových zainteresovaných subjektov z celej podunajskej oblasti.

Prvé stretnutie Dialógu o financovaní Dunajskej stratégie – Viedeň – 22.-23. Marec 2012
Druhé stretnutieDialógu o financovaní Dunajskej stratégie – Belehrad – 24.-25. Január 2013
Tretie stretnutie Dialógu o financovaní Dunajskej stratégie – Bukurešť - 30.-31. Október 2013
Štvrté stretnutieDialógu o financovaní Dunajskej stratégie – Záhreb – 23.-24. Apríl 2015
 
 
 
 
 
17612