Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

17. decembra 2010, Bratislava: Slovensko na križovatke priorít dunajskej stratégie

8.00-9.00
Registrácia

9.00-9.15 Otvorenie konferencie a úvodné slovo 


Význam dunajskej stratégie pre EÚ, dunajský región a Slovensko
Ján Fígeľ, 1.podpredseda vlády a minister dopravy, regionálneho rozvoja a výstavby

9.15 – 9.45
Oznámenie o prijatí EU stratégie pre dunajský región v kontexte prínosov pre krajiny regiónu  
José Palma Andres, riaditeľ, Európska komisia

9.45-11.45 Blok I. Obnova a zachovanie kvality vôd

Úvodná prezentácia -  výzva pre Slovensko v intenciách funkcie PAC pre oblasť obnovy a zachovania vody a vodných zdrojov
ÚV SR - SPPaS

Vládny program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  SR
Martin Kováč splnomocnenec vlády  pre integrovaný vodný manažment a verejnú správu SR

Integrovaný vodný manažment možnosti aplikácie zahraničných skúseností
Dušan Húska    SPU-DVK

Kvalita pitnej vody priorita úspešného udržateľného rozvoja
Štefan Elek   BVS - DVK
 
Priority revitalizovaného MŽP SR  v rámci  priorít dunajskej stratégie
Ministerstvo ŽP - Tbc.

diskusia

 

12.50 – 15.00 Blok II. Vedomostná spoločnosť – výskum, vzdelávanie, informačné technológie

SKPP Úvodná prezentácia -  výzva pre Slovensko v intenciách funkcie PAC -  Rozvíjať vedomostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelania a informačných technológií
ÚV SR - SPPaS

Potenciál Dunajského vedecko-technologického parku v SR
Andrej Šoltézs STU- DVK

Integrované portály regiónov a municipalít  v  priestore dunajského regiónu
Ľubomír Labanc – IBM – DVK

Dunajský vedomostný  klaster  ako nástroj na posilňovanie spolupráce a solidarity v dunajskom regióne
Peter Poláček – DVK ,Peter  Laco - KPMG

diskusia 1837