Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

Dunajská stratégia

Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Ide o región, ktorý spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi.
 
Dunajská stratégia by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu.
 
Hoci väčšina krajín dunajského regiónu je členmi Európskej únie a aj vypracovanie samotnej dunajskej stratégie iniciovala Európska rada a koordinuje ho Európska komisia, zapojenie nečlenských štátov regiónu so aktivít a úloh spojených s prípravou a implementáciou dunajskej stratégie prinesie nesporné rozvojové impulzy pre tieto štáty ale aj pre štáty Európskej únie.
 
Slovenská republika sa od samotného začiatku aktívne zapojila do prípravy Stratégie EÚ pre dunajský región (ďalej len „dunajská stratégia“). Vláda uznesením č. 149/2010 schválila  Národnú pozíciu k stratégii EÚ pre dunajský región. Na výkon realizácie aktivít vyplývajúcich z participácie SR na dunajskej stratégii  bola vytvorená konzultačná pracovná skupina pre dunajskú stratégiu. V termíne 19. - 21. apríla 2010 Slovensko spolu s Rakúskom zorganizovali spoločnú konferenciu venovanú otázkam dopravy a životného prostredia v dunajskom regióne, ktorá sa uskutočnila v rámci série medzinárodných konferencií organizovaných pod gesciou Európskej komisie. Po zmene vlády v júli 2010 zodpovednosť národného koordinátora bola delegovaná na  Úrad vlády SR.
 
Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región
 
Aktualizovaná Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrh jej koordinácie